Album: Shreeji Mahima 4
01. shriji maharaj mangu
02.dash dham no thal
03.aekvar ghadhade aavjo
04.julo julo bhakti
05.dadane darbar
06.aaj avnimo praghatya
07.aaj shriji maharaj bhale